Privacyverklaring

Privacyverklaring Fetch car sharing

Privacy verklaring Fetch Car Sharing Mei 2022

 

  1. INLEIDING

 

1.1 FETCH car sharing wordt aangeboden door Fetch Mobility B.V. (hierna: FETCH car sharing), gevestigd aan de Entrada 100, 1114 AA te Amsterdam-Duivendrecht, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72871237.

 

1.2 FETCH car sharing is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail

hoi@greenmobility.com  en telefoon +31 (0)85 301 8484.

 

1.3 FETCH car sharing neemt uw privacy serieus. Deze verklaring is bedoeld om u te

informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van

FETCH car sharing, uw gebruik van de FETCH car sharing website (hierna: Website), de

FETCH car sharing App (hierna: App) en in verband met uw communicatie met ons.

 

1.4 FETCH car sharing is de ‘verantwoordelijke’ voor het verwerken van uw

persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1.5 De verstrekking van uw persoonsgegevens is een vereiste voor het kunnen afsluiten van

een overeenkomst met FETCH car sharing. Deze verstrekking is niet een wettelijke

verplichting, maar wel noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van FETCH car sharing. FETCH car sharing kan weigeren u diensten te verlenen indien u deze

persoonsgegevens niet verstrekt.

 

Deze verklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de website van FETCH car sharing.

 

2.DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

2.1 Uw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt om u te identificeren, om met u contact te houden gedurende de overeenkomst voor gebruik van

FETCH car sharing en om deze overeenkomst af te sluiten, uit te voeren en te handhaven.

 

2.2 Uw leeftijd wordt verwerkt om vast te stellen of u voldoet aan de minimum leeftijdseis

voor gebruik van FETCH car sharing (18 jaar).

 

2.3 Foto’s van de voor-en achterkant van uw rijbewijs (uitgezonderd uw BSN of ander nationaal identificerend nummer) en een foto van uzelf.

 

2.4 Indien u een niet-Nederlands rijbewijs heeft, vragen wij u tevens om een foto te uploaden

van uw paspoort (met uitzondering van uw nationaal identificatienummer) als een additionele

waarborg voor het vaststellen van uw identiteit.

 

2.5 We kunnen uw rijbewijsnummer gebruiken om de geldigheid van uw rijbewijs periodiek te controleren. De afgiftedatum van uw rijbewijs wordt gebruikt om te controleren of u uw rijbewijs ten minste een jaar heeft (hetgeen wij als eis stellen). We verwerken ook gegevens uit uw rijbewijs (geboortedatum, uitgavedatum en vervaldatum en documentnummer) in de lidmaatschapsovereenkomst die u afsluit met FETCH car sharing als u klant wordt.

 

2.6 Uw locatie wordt verwerkt in de mobiele applicatie van FETCH car sharing om de dichtstbijzijnde FETCH auto te vinden. De locatie van de FETCH auto op het moment van

uitchecken wordt gebruikt om vast te stellen of het uitchecken heeft plaatsgevonden binnen het toegestane uitcheck-gebied. De locatie van de FETCH auto wordt verder gebruikt om ons service team of hulpdiensten naar de auto te kunnen sturen indien de situatie daarom vraagt.

 

2.7 Bij indicaties van noodgevallen of ernstige overtredingen van de overeenkomst (zoals

diefstal, vandalisme, ongelukken of het rijden in gebieden waar dit niet noodzakelijk is), kan

FETCH car sharing eveneens de locatie van de FETCH auto bepalen.

 

2.8  Uw betalingsgegevens worden verwerkt voor facturatie-en incassodoeleinden. Betaling geschiedt via payment providers, FETCH car sharing zal uw bank-of creditcard-gegevens niet

opslaan.

 

2.9 Om het door u verschuldigde bedrag vast te stellen, zal bepaalde data worden verwerkt

over uw gebruik van de FETCH auto, in het bijzonder de duur en datum van het gebruik, de

tijd van het begin en einde van dit gebruik en de gereisde afstand in kilometers.

 

2.10 Bepaalde technische details over uw gebruik van de FETCH auto worden verwerkt om de beschikbaarheid van de auto voor andere gebruikers, problemen, gebreken en de noodzaak

voor onderhoud vast te stellen. In het bijzonder verwerken wij of de motor aan of uit staat, of de deur is geopend of gesloten en vergrendeld, of de auto wordt opgeladen, de kilometerstand

en het batterijniveau.

 

2.11 We gebruiken uw contactinformatie alsook de -frequentie en type gebruik van onze

dienst om u promotionele berichten te sturen over onze producten en diensten en/of die van partners.

 

2.12 Een deel van uw persoonsgegevens kan gebruikt worden voor kwaliteits- en marktonderzoek indien u daar toestemming voor geeft. Hieronder valt bijvoorbeeld statistisch onderzoek naar het gebruik van onze diensten, en gebruik van uw persoonsgegevens om met u contact op te nemen voor klantonderzoek-vragen.

 

2.13 In het geval dat een FETCH auto betrokken is geweest bij een misdaad of misdrijf, of dat de overeenkomst met FETCH car sharing is gebroken, kunnen de persoonsgegevens van de klant die de auto tijdens deze situatie heeft gehuurd worden gebruikt bij een aangifte bij de politie of om schade die FETCH car sharing heeft geleden te verhalen.

 

2.14 De grondslag voor de verwerkingen vermeld onder artikelen 2.1 –2.9 is het uitvoeren

van de overeenkomst betreffende FETCH car sharing. Voor het gebruik van uw foto is de

specifieke basis echter uw toestemming, wat we uw vragen vóór dit gebruik. De grondslag

voor de promotionele doeleinden vermeld in artikelen 2.10 en 2.11 is uw toestemming, die

wij vragen voor de afronding van uw aanmelding voor FETCH car sharing. De grondslag voor de doeleinden vermeld in artikel 2.12 is ons gerechtvaardigde belang bij het optimaliseren en verbeteren van onze producten en diensten. De grondslag voor de doeleinden vermeld in artikel 2.13 is ons gerechtvaardigde belang bij het beschermen van de rechtspositie van ons bedrijf met betrekking tot mogelijk te lijden schade.

 

2.15 Profilering is een soort automatische verwerking van persoonsgegevens. We gebruiken vb. profilering en datamodellering om u specifieke diensten en producten te kunnen bieden die aan uw voorkeuren voldoen, witwaspraktijken te voorkomen, prijzen voor diensten en producten vast te stellen, fraude en het risico op fraude te detecteren, de kans op overtredingen in te schatten, en voor marketingdoeleinden.

2.16 Bij geautomatiseerde beslissingen gebruiken we onze systemen om beslissingen te maken gebaseerd op de informatie die we over u hebben. We gebruiken b.v. geautomatiseerde beslissingen om fraude te voorkomen. Geautomatiseerde beslissingen stellen ons in staat ervoor te zorgen dat onze beslissingen snel, eerlijk, efficiënt en correct zijn op basis van de informatie die we hebben.

 

 

  1. BEWAARTERMIJNEN

 

3.1 FETCH car sharing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2. In het bijzonder zal de scan van uw rijbewijs en uw foto niet bewaard worden na de verificatie zoals bedoeld in voormeld artikel zonder dringende noodzaak.

3.2 Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard worden voor zover dit noodzakelijk is om te

voldoen aan administratie-en fiscale verplichtingen, in het bijzonder uw naam, adres en

facturatie-informatie.

 

  1. EXTERNE DIENSTVERLENERS

 

4.1 Wanneer FETCH car sharing diensten van derden gebruikt in de uitvoering van de

overeenkomst voor FETCH car sharing (bijvoorbeeld payment providers, voertuigtransport en

wegsleep-en bergingsdiensten), mag FETCH car sharing bepaalde persoonsgegevens van u

aan deze dienstverleners verstekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst.

 

  1. UW RECHTEN

5.1 Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

 

5.2 Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

 

5.3 Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 

5.4. Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

5.5. Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

 

5.6. Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

 

 

 

  1. SLOTBEPALING

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar hoi@greenmobility.com. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van FETCH car sharing.

 

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met FETCH car sharing en probeert FETCH car sharing er samen met u uit te komen.

 

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

 

Uiteraard zal FETCH car sharing ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

 

COOKIEBELEID

 FETCH gebruikt cookies voor onze websites.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer of ander mobiel apparaat opgeslagen wordt. Het maakt uw computer herkenbaar en verzamelt informatie over welke pagina’s en functies in uw browser worden bezocht. Maar cookies kunnen niet zien wie u bent, wat uw naam is, waar u woont en of de computer door één of meerdere mensen gebruikt wordt. Het kan ook geen computervirussen of andere schadelijke programma’s verspreiden.

De wet bepaalt dat we cookies op uw apparaat mogen opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn om de diensten te leveren die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Welke cookies gebruiken we en waarom?

We gebruiken de volgende cookies:

  • Noodzakelijke cookies om de website bruikbaar te maken door basisfuncties te activeren, zoals paginanavigatie en toegang tot de beveiligde delen van de website. De website kan niet goed functioneren zonder deze cookies.
  • Voorkeurscookies waarmee onze website informatie kan onthouden zoals b.v. de taal of de regio waarin u zich bevindt.
  • Statistische cookies die ons helpen de gebruikerservaring op de website te verbeteren en de ervaring aan uw behoeften aan te passen.
  • Marketing cookies gebruikt om bezoekers over websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Cookies van derden op onze website

Sommige marketing cookies die op uw apparaat worden geactiveerd wanneer u onze website bezoekt en de cookies geaccepteerd hebt, zijn eigendom van derden die de gegevens verwerken waartoe die cookies toegang verlenen.

Hoe lang worden de cookies opgeslagen?

Het varieert hoe lang cookies op uw apparaten worden bewaard. Sommige cookies blijven op uw computer nadat de browser is afgesloten, terwijl andere na 30 minuten worden verwijderd of meteen wanneer de browser sluit.

Hoe worden cookies verwijderd?

U kunt de cookies op uw computer altijd weigeren door de instellingen in uw browser te wijzigen. Waar u deze instellingen vindt, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, er veel functies en diensten op het internet zijn die u niet kunt gebruiken.

Alle browsers laten u toe om uw cookies collectief of individueel te verwijderen. Hoe u dit doet, hangt af van de browser die u gebruikt. Onthoud dat als u meerdere browsers gebruikt, u cookies in alle browsers moet verwijderen.

Op www.consumentenbond.nl kan u meer lezen over cookies en krijgt u instructies over hoe u cookies kan verwijderen op verschillende browsers.