Privacyverklaring

Privacyverklaring Fetch car sharing

Privacy verklaring Fetch Car Sharing 8 januari 2019

 

  1. INLEIDING

 

1.1 FETCH car sharing wordt aangeboden door Fetch Mobility B.V. (hierna: FETCH car sharing), gevestigd aan de Vonderweg 44, 7468 ZJ te Enter, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72871237.

 

1.2 FETCH car sharing is bereikbaar op bovenvermeld adres, alsook per e-mail

support@Fetchcarsharing.nl en telefoon +31 (0)85 0475 095.

 

1.3 FETCH car sharing neemt uw privacy serieus. Deze verklaring is bedoeld om u te

informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens in het kader van uw gebruik van

FETCH car sharing, uw gebruik van de FETCH car sharing website (hierna: Website), de

FETCH car sharing App (hierna: App) en in verband met uw communicatie met ons.

 

1.4 FETCH car sharing is de ‘verantwoordelijke’ voor het verwerken van uw

persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

1.5 De verstrekking van uw persoonsgegevens is een vereiste voor het kunnen afsluiten van

een overeenkomst met FETCH car sharing. Deze verstrekking is niet een wettelijke

verplichting, maar wel noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening van FETCH car sharing. FETCH car sharing kan weigeren u diensten te verlenen indien u deze

persoonsgegevens niet verstrekt.

 

Deze verklaring kan worden gewijzigd. Wij publiceren de meest recente versie van deze verklaring op de website van FETCH car sharing.

 

2.DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

2.1 Uw naam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt om u te

identificeren, om met u contact te houden gedurende de overeenkomst voor gebruik van

FETCH car sharing en om deze overeenkomst af te sluiten, uit te voeren en te handhaven.

 

2.2 Uw leeftijd wordt verwerkt om vast te stellen of u voldoet aan de minimum leeftijdseis

voor gebruik van FETCH car sharing (18 jaar).

 

2.3 Foto’s van de voor-en achterkant van uw rijbewijs (uitgezonderd uw BSN of ander nationaal identificerend nummer) en een foto van uzelf. Deze foto’s worden via FETCH car sharing verwerkt door een externe dienstverlener gevestigd en werkzaam in Nederland, gespecialiseerd in online verificatie van persoonlijke identiteitsdocumenten. Dit is bedoeld

om de echtheid en geldigheid van uw rijbewijs en uw identiteit te verifiëren. Hiermee geeft u

ons toestemming om uw geüploade foto’s zoals hierboven beschreven te gebruiken. Als u de

benodigde foto’s niet wilt delen, kunt u onze diensten niet gebruiken omdat het

validatieproces een noodzakelijke vereiste is voor de uitvoering van de service / contract.

 

2.4 Indien u een niet-Nederlands rijbewijs heeft, vragen wij u tevens om een foto te uploaden

van uw paspoort (met uitzondering van uw nationaal identificatienummer) als een additionele

waarborg voor het vaststellen van uw identiteit.

 

2.5 We verwerken uw rijbewijsnummer om de geldigheid van uw rijbewijs periodiek te

controleren, via onze dienstverlener bedoeld in artikel 2.3. De afgiftedatum

van uw rijbewijs wordt gebruikt om te controleren of u uw rijbewijs ten minste een jaar heeft (hetgeen wij als eis stellen). We verwerken ook gegevens uit uw rijbewijs (geboortedatum, uitgavedatum en vervaldatum en documentnummer) in de lidmaatschapsovereenkomst die u afsluit met FETCH car sharing als u klant bent.

 

2.6 Uw locatie wordt verwerkt in de mobiele applicatie van FETCH car sharing om de dichtstbijzijnde FETCH auto te vinden. De locatie van de FETCH auto op het moment van

uitchecken wordt gebruikt om vast te stellen of het uitchecken heeft plaatsgevonden binnen het toegestane uitcheck-gebied. De locatie van de FETCH auto wordt verder gebruikt om ons service team of hulpdiensten naar de auto te kunnen sturen indien de situatie daarom vraagt.

 

2.7 Bij indicaties van noodgevallen of ernstige overtredingen van de overeenkomst (zoals

diefstal, vandalisme, ongelukken of het rijden in gebieden waar dit niet noodzakelijk is), kan

FETCH car sharing eveneens de locatie van de FETCH auto bepalen.

 

2.8  Uw betalingsgegevens worden verwerkt voor facturatie-en incassodoeleinden. Betaling geschiedt via paymentproviders, FETCH car sharing zal uw bank-of creditcard-gegevens niet

opslaan.

 

2.9 Om het door u verschuldigde bedrag vast te stellen, zal bepaalde data worden verwerkt

over uw gebruik van de FETCH auto, in het bijzonder de duur en datum van het gebruik, de

tijd van het begin en einde van dit gebruik en de gereisde afstand in kilometers.

 

2.10 Bepaalde technische details over het gebruik van de FETCH auto worden verwerkt om de beschikbaarheid van de auto voor andere gebruikers, problemen, gebreken en de noodzaak

voor onderhoud vast te stellen. In het bijzonder verwerken wij of de motor aan of uit staat, of de deur is geopend of gesloten en vergrendeld, of de auto wordt opgeladen, de kilometerstand

en het batterijniveau.

 

2.11 We gebruiken uw contactinformatie alsook de -frequentie en type gebruik van onze

dienst om u promotionele berichten te sturen over onze producten en diensten en/of die van partners.

 

2.12 Een deel van uw persoonsgegevens kan gebruikt worden voor kwaliteits- en marktonderzoek. Hieronder valt bijvoorbeeld statistisch onderzoek naar het gebruik van onze

diensten, en gebruik van uw persoonsgegevens om met u contact op te nemen voor

klantonderzoek-vragen.

2.13 In het geval dat een FETCH auto betrokken is geweest bij een misdaad of misdrijf, of dat de overeenkomst met FETCH car sharing is gebroken, kunnen de persoonsgegevens van de klant die de auto tijdens deze situatie heeft gehuurd worden gebruikt bij een aangifte bij de politie of om schade die FETCH car sharing heeft geleden te verhalen.

2.14 De grondslag voor de verwerkingen vermeld onder artikelen 2.1 –2.9 is het uitvoeren

van de overeenkomst betreffende FETCH car sharing. Voor het gebruik van uw foto is de

specifieke basis echter uw toestemming, wat we uw vragen vóór dit gebruik. De grondslag

voor de promotionele doeleinden vermeld in artikelen 2.10 en 2.11 is uw toestemming, die

wij vragen voor de afronding van uw aanmelding voor FETCH car sharing. De grondslag voor de doeleinden vermeld in artikel 2.12 is ons gerechtvaardigde belang bij het optimaliseren en verbeteren van onze producten en diensten. De grondslag voor de doeleinden vermeld in artikel 2.13 is ons gerechtvaardigde belang bij het beschermen van de rechtspositie van ons bedrijf met betrekking tot mogelijk te lijden schade.

 

 

 

 

 

  1. BEWAARTERMIJNEN

 

3.1 FETCH car sharing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in artikel 2.

 

3.2 Uw persoonsgegevens mogen langer bewaard blijven, als daar een gegronde reden voor is. Dit kan bijvoorbeeld voor zover dit noodzakelijk is om te
voldoen aan administratie-en fiscale verplichtingen, in het bijzonder uw naam, adres en facturatie-informatie. Maar persoonsgegevens kunnen ook langer bewaard blijven indien dit nodig is voor het bewaren van bewijs waarmee wij ons kunnen verdedigen of onze rechten kunnen handhaven. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van van (mogelijke) aanspraken of geschillen, alsook als wij vermoedens hebben van fraude, oplichting of misbruik van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld identiteitsfraude). Ook wanneer degene die wij als klant zien, beweert dat sprake is geweest van fraude, oplichting of misbruik van zijn persoonsgegevens, kunnen wij de persoonsgegevens langer bewaren als bewijs.

 

3.3 Het verstrekken van uw persoonlijke gegevens is een voorwaarde om een overeenkomst voor FETCH carsharing te kunnen sluiten. Deze bepaling is niet wettelijk verplicht, maar FETCH carsharing kan weigeren om u dergelijke diensten te leveren als u geen persoonlijke gegevens verstrekt.

 

 

  1. EXTERNE DIENSTVERLENERS

 

4.1 Wanneer FETCH car sharing diensten van derden gebruikt in de uitvoering van de

overeenkomst voor FETCH car sharing (bijvoorbeeld payment providers, voertuigtransport en

wegsleep-en bergingsdiensten), mag FETCH car sharing bepaalde persoonsgegevens van u

aan deze dienstverleners verstekken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze overeenkomst.

 

  1. UW RECHTEN

5.1 Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

 

5.2 Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

 

5.3 Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;

 

5.4. Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

5.5. Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.

 

5.6. Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

 

 

 

 

  1. SLOTBEPALING

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar support@Fetchcarsharing.nl. Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van FETCH car sharing.

 

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met FETCH car sharing en probeert  FETCH car sharing er samen met u uit te komen.

 

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing/de nieuwsbrief door ? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen.

 

Uiteraard zal FETCH car sharing ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.