Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fetch car sharing

Algemene voorwaarden Fetch Car Sharing, versie april 2021

Klik hier om te downloaden

 

 

BELANGRIJK – LEES AANDACHTIG DOOR
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig voordat u zich registreert. Het verklaart uw rechten en plichten als een FETCH car sharing gebruiker.
Door u zich te registreren als Klant van  FETCH car sharing middels het aanmaken van een account en dus door een account aan te maken, stemt u ermee in zich aan de overeenkomst en de algemene voorwaarden te houden en begrijpt u en accepteert u dat u bepaalde wettelijke rechten opgeeft. U bevestigt ook dat de informatie die u tijdens uw registratie hebt verstrekt, volledig en nauwkeurig is en dat u voldoet en blijft voldoen aan de voorwaarden en geschiktheidscriteria om een ​​FETCH car sharing Klant te worden en blijven.

U bevestigt ook dat u volledige verantwoordelijkheid neemt voor alle ritten geregistreerd op  uw account. Ongeacht wie de aanmeldfee of ritprijs betaalt.
U begrijpt verder dat wij, naar eigen goeddunken, uw aanvraag voor een FETCH car sharing account kunnen afwijzen of uw bestaande overeenkomst kunnen beëindigen, ongeacht of u voldoet aan de geschiktheidscriteria en zonder enige verplichting enige reden of rechtvaardiging daarvoor op te geven. U begrijpt ook dat wij de geschiktheidscriteria voor het FETCH car account of (een deel van) de voorwaarden gekoppeld aan het FETCH car sharing-programma voor het delen van auto’s kunnen wijzigen of de FETCH car sharing-overeenkomst op elk moment kunnen wijzigen.
JE KUNT OP ELK MOMENT JE FETCH CAR SHARING ACCOUNT STOPZETTEN DOOR DIT SCHRIFTELIJK TE MELDEN VIA SUPPORT@FETCHCARSHARING.NL. VERGOEDINGEN EN ANDERE KOSTEN WORDEN NIET GERESTITUEERD BEHALVE WANNEER DE WET DAT VEREIST.

 

 

 

 1. Onderwerp en Toepasselijkheid
 2. Je sluit een Mantelovereenkomst af met ons, Fetch Mobility B.V., (gevestigd en kantoorhoudend aan de Vonderweg 24, 7468 DC te Enter, KvK nr.:72871237), handelend onder de naam FETCH car sharing. Hiermee krijg je, onder voorwaarden, toegang tot het gebruik van FETCH car sharing. Voorts sluit je voor iedere rit een aparte Huurovereenkomst met ons af, door een Voertuig te reserveren en gebruiken. De factuur van het gebruik van een Voertuig is de vastlegging van een Huurovereenkomst. De Mantelovereenkomst is op alle afzonderlijke Huurovereenkomsten van toepassing. Ook de prijslijst zoals die genoemd staat op onze website is van toepassing op de Mantelovereenkomst en de Huurovereenkomst(en). Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden van Fetch Mobility B.V. van toepassing op de Mantel- en de Huurovereenkomst(en). Bij tegenstrijdigheid van een of meer bepalingen uit de Mantelovereenkomst en de algemene voorwaarden, gaan de bepalingen in de algemene voorwaarden voor.

 1. Definities

De volgende – met hoofdletters – aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de navolgende betekenis:

 1. a) Zakelijk Account behelst de registratie van één Klant, een natuurlijk persoon, die zowel privé als zakelijk een account aanmaakt. Dus een natuurlijk persoon die zowel in privé, als bijvoorbeeld als zzp-er gebruik maakt van een Voertuig. Hiermee kan die natuurlijke persoon meerdere adressen voor facturatie registreren, elk gekoppeld aan een privérit of een zakelijke rit.
 2. b) Huurovereenkomst is de overeenkomst tot huur van een FETCH car sharing Voertuig, op basis van de Mantelovereenkomst met Fetch mobility B.V.
 3. c) FETCH car sharing is de partij die het Voertuig voor verhuur beschikbaar stelt.
 4. d) FETCH car sharing’s mobiele applicatie vormt de administratieve basis van FETCH car sharing, waarmee een Voertuig kan worden gereserveerd en afgemeld en dus hoe een Huurovereenkomst tot stand komt. Tevens vormt de applicatie de digitale sleutel van FETCH car sharing waarmee Klant toegang tot gebruik van een Voertuig van FETCH car sharing kan verkrijgen. De FETCH car sharing mobiele applicatie wordt hierna ‘App’ genoemd.
 5. e) Klant is een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met succes geregistreerd is bij FETCH car sharing.
 6. f) Mantelovereenkomst is de overeenkomst tussen Klant en FETCH car sharing, waarin de identiteit van partijen en de voorwaarden van huur in grote lijnen zijn vastgelegd en welke dient tot basis voor aparte Huurovereenkomsten per gebruik van een Voertuig. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Mantelovereenkomst en iedere Huurovereenkomst.
 7. g) Parkeervergunning is de vergunning voor het Voertuig verstrekt aan FETCH car sharing voor het parkeren binnen de stadsgrenzen van Amsterdam conform de op de parkeerplaats geldende voorwaarden. Een gedetailleerde kaart van deze stadgrenzen is te vinden op de website van FETCH car sharing: fetchcarsharing.nl. Enkel op de parkeerplaatsen waar de Parkeervergunning van toepassing is en conform de geldende voorwaarden behorende bij de parkeerplaats wordt geparkeerd, kan zonder het verbeuren van een boete of andere bijkomende kosten het Voertuig worden geparkeerd en afgesloten worden achtergelaten.
 8. h) Voertuig is de FETCH Car sharing auto die door FETCH car sharing, onder voorwaarden, ter beschikking wordt gesteld.
 9. i) Terugbrengzone: De in de App en op de website van Fetch car sharing aangegeven zone waarbinnen de huur van het Voertuig kan worden gestopt. Deze Terugbrengzone is gelegen binnen het gebied van de Parkeervergunning.

 1. Totstandkoming Mantelovereenkomst

3.1 Een Mantelovereenkomst komt tot stand nadat een aanvraag daartoe door een Klant door FETCH car sharing is aanvaard en de (elektronische) ondertekening van de Mantelovereenkomst heeft plaatsgevonden. Voorts dient Klant een eenmalige betaling te doen aan FETCH car sharing ter hoogte van het bedrag aangegeven in de App. Dit geldt ook bij betalingen via credit card. Informatie over hoe een rekeningnummer te wijzigen is te vinden op de website. FETCH car sharing accepteert digitale handtekeningen en waardeert deze hetzelfde als met inkt gezette handtekeningen.

3.2 Op grond van de Mantelovereenkomst kan alleen de Klant die de Mantelovereenkomst aangaat op basis van deze Mantelovereenkomst Voertuigen reserveren,  ermee rijden en betalen, zolang deze Klant aan alle vereisten en verplichtingen blijft voldoen.  Een klant mag dus nooit een derde onder zijn Mantelovereenkomst een Huurovereenkomst aan laten gaan. Dit op straffe van een boete.

 1. Registratie, voorwaarden reservatie en voorwaarden gebruik

4.1 Om het door FETCH car sharing aangeboden Voertuig te kunnen reserveren en gebruiken dient de Klant, cumulatief:

 1. a) een geldige Mantelovereenkomst met Fetch mobility B.V. te zijn overeengekomen;
 2. b) minimaal 12 maanden in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs afgegeven door een land lid van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en geverifieerd door FETCH car sharing in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy Policy;
 3. c) dit rijbewijs bij ieder gebruik bij zich te dragen;
 4. d) in het bezit te zijn van een opgeladen smartphone waarop de FETCH car Sharing App is geïnstalleerd, die toegang heeft tot het eigen account van Klant tevens bestuurder en die toegang heeft tot het internet (ook gedurende het gebruik van het Voertuig). Klant is zelf verantwoordelijk voor haar smartphone, internettoegang en de kosten hieraan verbonden en
 5. e) voor betaling van het gebruik zorg te dragen door voldoende saldo op de opgegeven bankrekening te hebben.
 6. f) alle eerdere facturen van FETCH car sharing te hebben betaald.

4.3 De Klant dient alle wijzigingen in de door hem aan FETCH car sharing verstrekte (persoons)gegevens, aan FETCH car sharing door te geven, bijvoorbeeld via support@fetchcarsharing.nl. Dit geldt ook voor de onbevoegdheid om een auto of Voertuig te mogen besturen door bijvoorbeeld intrekking of schorsing van het rijbewijs. Als de verstrekte gegevens aantoonbaar niet correct zijn (bijvoorbeeld onjuist e-mailadres), behoudt FETCH car sharing zich het recht voor om tijdelijk het gebruik van een Voertuig op te schorten of het account van Klant te de-activeren.

4.4 Het is alle Klanten strikt verboden derden de mogelijkheid te bieden om Voertuigen van FETCH car sharing te gebruiken. Het is voorts niet toegestaan dat de Klant informatie aan een derde geeft waarmee die derde een Voertuig kan reserveren, openen en/of gebruiken. Dit geldt ook als de derde zelf een Klant is van FETCH car sharing en dus niet onder haar eigen account het Voertuig reserveert, opent en/of gebruikt. Voor iedere overtreding verbeurt de Klant een direct opeisbare contractuele boete van maximaal € 2.000,- per overtreding, of zal FETCH car sharing van haar recht gebruik maken om volledige schadevergoeding te vorderen.

 1. App

5.1 Middels de App verstrekt FETCH car sharing onder de Mantelovereenkomst een digitale sleutel aan een Klant en verleent hiermee het recht gebruik te maken van een Voertuig onder voorwaarden. Rechten onder of in verband met Mantelovereenkomst(en) of digitale sleutels zijn niet overdraagbaar. Het is dus ook niet toegestaan om een andere persoon dan Klant een Voertuig te laten besturen.

5.2. Klant krijgt of kiest tijdens het registratieproces een gebruikersnaam (e-mail adres) en wachtwoord die hem/haar de toegang geeft tot functies en (persoonlijke) informatie in de App van FETCH car sharing (bijvoorbeeld Voertuigen van FETCH car sharing reserveren of persoonlijke gegevens inzien en wijzigen). De Klant dient de gebruikersnaam en het wachtwoord en alle eventuele andere codes, zoals de inlogcode van de telefoon zelf, geheim te houden. De Klant stemt ermee in om het wachtwoord onmiddellijk te wijzigen als FETCH car sharing hierom verzoekt.

5.3. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om de smartphone, het gebruik van de App, alle (toegangs)codes en identificatiegegevens veilig en geheim te houden.

5.4. De Klant is verplicht om verlies of diefstal van zijn/haar smartphone met App, dan wel een vermoeden van misbruik van de App direct aan FETCH car sharing te melden (via de website van FETCH car sharing of telefonisch bij de klantenservice), zodat FETCH car sharing de App kan blokkeren en (verder) misbruik kan voorkomen. Het staat FETCH car sharing vrij om het gebruikersaccount van Klant te blokkeren indien de App vanaf meerdere telefoons wordt gebruikt, ook tijdens een rit.

 1. Huurovereenkomsten

6.1. De Klant kan één Voertuig tegelijkertijd van FETCH car sharing reserveren, openen, besturen en een rit afsluiten, enkel middels de App. Klant verkrijgt na geaccepteerde reservering het exclusieve gebruiksrecht op het gereserveerde Voertuig. Door de reservering ontstaat een Huurovereenkomst tussen Klant en FETCH car sharing.

6.2.  De huurperiode begint door op “start gebruik” in de App te drukken. De Klant betaalt alleen voor het gebruik van het Voertuig. De huurperiode eindigt wanneer de Klant, na het volgen van de in de App gegeven instructies, binnen de Terugbrengzone en binnen het gebied van de Parkeervergunning op een toegestane parkeerplaats op “stop gebruik” drukt of wanneer FETCH car sharing recht heeft om in overeenstemming met deze voorwaarden de Huurovereenkomst te beëindigen. Het Voertuig dient, vóórdat op ‘stop gebruik’ in de App kan worden gedrukt, te zijn geparkeerd binnen de Terugbrengzone, binnen het gebied van de Parkeervergunning in Amsterdam, op een openbare parkeerplaats, overeenkomstig de wet.

6.3. Als het gebruik om welke reden dan ook niet kan worden beëindigd, dan is de Klant verplicht dit direct te melden aan FETCH car sharing via de App of klantenservice, bij het Voertuig te blijven en de instructies van de FETCH car sharing klantenservice op te volgen. Bij twijfel of het afsluiten is geslaagd, dient de Klant te bellen met de klantenservice om dit te verifiëren, c.q. het Voertuig af te laten sluiten. Indien de Klant het Voertuig onjuist of niet afsluit kan dit tot gevolg hebben dat de huurperiode niet wordt afgesloten en de kosten voor gebruik doorlopen voor de Klant. Ook eventuele schade voor FETCH car sharing zal alsdan op Klant kunnen worden verhaald.

‍6.4. Als de accu van het Voertuig 30% of minder opgeladen is, dient het Voertuig te worden opgeladen.

6.5. Annuleren van een reservering is uitsluitend mogelijk via de App voor aanvang van het gebruik. Indien annuleringskosten van toepassing zijn, zijn de kosten hiervan terug te vinden in de prijslijst op de website.

 1. Waar en hoe te parkeren tijdens of na gebruik

7.1. Tijdens het gebruik van het Voertuig dient het voertuig te worden geparkeerd overeenkomstig de wet of plaatselijke verordening.

7.2. Bij het stoppen van het gebruik van het FETCH car sharing Voertuig dient het Voertuig op legale wijze te worden geparkeerd binnen de Terugbrengzone en binnen het gebied van de Parkeervergunning in Amsterdam, zoals aangegeven op de plattegrond die is terug te vinden op onder andere de website en de App. Parkeren bij het stoppen van het gebruik is niet toegestaan op een niet vrij toegankelijke parkeerplaats, zoals op een privéterrein, parkeergarage, maar ook niet op plaatsen bestemd voor laden en lossen, invaliden, autodate of andere autodeel aanbieders zoals Greenwheels of op plaatsen met een tijdsrestrictie, ook als deze geldt voor een andere tijdsperiode dan die van het beëindigen van de huur. Indien het Voertuig wordt geparkeerd op een op-laad-parkeerplaats voor elektrische auto’s, dient het Voertuig ook daadwerkelijk te worden opgeladen. De laadkabel dient dus te zijn aangesloten op het Voertuig en de laadpaal en de accu dient op te laden. Anders wordt er (ook) niet op legale wijze geparkeerd en kan een boete volgen. Lukt het niet op het Voertuig op te laden, parkeer het Voertuig dan op een andere plek in plaats van bij een oplaad parkeerplaats. Ook als er contact is geweest met FETCH car sharing over mogelijke oplaadproblemen.

7.3. Het is expliciet verboden om het Voertuig op een plek achter te laten waar tijdsrestricties gelden aangaande parkeerverboden, ook als die restricties pas na het gebruik van het Voertuig ingaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een parkeerverbod wat de volgende dag ingaat daar er alsdan markt is.

7.4. Indien het Voertuig toch niet overeenkomstig dit artikel 7 wordt geparkeerd gedurende en/of bij het einde van het gebruik van het Voertuig, komen alle kosten die dit tot gevolg zullen hebben, zoals parkeerboete(s), wegsleepkosten en overige kosten voor rekening van Klant. Deze kosten zijn direct opeisbaar en zullen dan ook direct door FETCH car sharing worden gevorderd. Daar waar het serviceteam van FETCH car sharing toevallig een foutief geparkeerd FETCH car sharing Voertuig tegenkomt aan het einde van gebruik, zal de auto worden verplaatst, ook ter voorkoming van de boetes en extra kosten. De hieraan verbonden kosten voor het verplaatsen van het Voertuig worden bij Klant in rekening gebracht. Ook deze kosten zijn direct opeisbaar en worden direct bij Klant gevorderd. Overigens betekent dit niet dat er op FETCH car sharing een verplichting rust om het parkeren na einde gebruik te controleren. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van Klant.

7.5 Als de accu van het Voertuig 30% of minder opgeladen is, dient het Voertuig altijd door Klant aan de laadpaal gekoppeld te worden om de accu op te laden. Gebeurt dit niet en is hiervan niet direct melding met opgaaf van valide reden gemaakt bij FETCH car sharing, dan heeft FETCH car sharing het recht een direct opeisbare boete bij Klant in rekening te brengen.

 1. Betalingen, Machtiging

8.1 Indien de FETCH car sharing voorwaarden en de Mantelovereenkomst correct worden toegepast, hoeft er aan FETCH car sharing enkel betaald te worden voor het gebruik van het Voertuig per Huurovereenkomst. De Klant stemt ermee in om de prijzen en boetes te betalen zoals deze vermeld staan in de prijslijst op de website van FETCH car sharing en in de App. De huurprijs voor gebruik van een Voertuig bestaat uit een tijdsafhankelijk deel en een afstandsafhankelijk deel. Het tijdsafhankelijke deel van de prijs wordt bij elke reservatie en voor elk gebruik weergegeven in de App. Het afstandsafhankelijke deel van de prijs worden opgenomen in de totaalprijs per rit en op de factuur van FETCH car sharing aan Klant gespecificeerd. Klant stemt ermee in om boetes en andere kosten die aan FETCH car sharing in rekening worden gebracht wegens bijvoorbeeld fout parkeren, te betalen. Deze worden separaat van de ritprijs met afzonderlijke facturen in rekening gebracht. De administratieve gegevens van FETCH car sharing zijn hiervoor bepalend.

8.2. Betalingen van de Klant geschieden volgens de door de Klant gekozen betaalwijze. Deze bestaan uit directe incasso van credit card of betaling achteraf (via e-mail met betaallink of op termijn rechtstreeks in de App) via één van de ondersteunde betaalmethoden. Hierbij maakt FETCH Mobility gebruik van de diensten van derden. De voorwaarden van die diensten van derden zijn van toepassing op de Mantelovereenkomst. Zo dient Klant eventuele codes verbonden aan betalingen geheim te houden. Eventuele exemplaren van een e-Mandate dient Klant zelf te bewaren. De Klant is verplicht om ervoor te zorgen dat het saldo op zijn (bank)rekening of credit card waarop de incasso plaatsvindt altijd toereikend is voor betaling van het gebruik van een Voertuig.

8.3. Indien Klant om welke reden dan ook niet of te laat betaalt, is hij incassokosten verschuldigd die worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 27 maart 2012.

8.4. Alleen FETCH car sharing heeft het recht om door de Klant verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele tegenvorderingen. Aan de Klant komt geen recht op verrekening toe. Ook heeft Klant geen recht om tot aan de voldoening van zijn tegenvorderingen Voertuig(en) van FETCH car sharing onder zich te houden.

8.5 Indien Klant kiest voor een online direct debit or to digitally sign a contract, wordt Klant verwezen naar Fetch’s partner Twikey voor het ondertekenen van een mandaat of contract. Door gebruik te maken van deze dienst, gaat Klant ermee akkoord dat de algemene voorwaarden van Twikey van toepassing zijn. Deze zijn hier te vinden: https://www.twikey.nl/tc.html.

 

9. Verplichtingen FETCH car sharing

9.1 FETCH car sharing is gehouden om zich naar vermogen in te spannen om na de bevestiging van een reservering een voor gebruik geschikt Voertuig op het in de reservering vastgelegde tijdstip en locatie ter beschikking te stellen. FETCH car sharing kan niet instaan voor de 100% juistheid van de gps-coördinaten in haar App en is hier dan ook niet voor verantwoordelijk voor te houden.

9.2. Bij aanvang van het gebruik van een Voertuig kan het voorkomen dat een schade of defect aan het Voertuig aanwezig blijkt, al dan niet met gevolg waarvan het Voertuig niet of beperkt kan worden gebruikt. Iedere schade dient direct aan FETCH car sharing te worden gemeld.

9.3 Indien tijdens gebruik het Voertuig defect of beschadigd is of wordt en het Voertuig daardoor niet meer bestuurbaar of rijdbaar is, is FETCH car sharing niet verplicht om voor vervangend vervoer te zorgen. Indien dit plaats vindt binnen de Terugbrengzone kan Klant een ander FETCH car sharing Voertuig reserveren indien beschikbaar. Indien dit plaats vindt buiten de Terugbrengzone zal FETCH car sharing de kosten van openbaar vervoer op basis van tweede klasse tegen overlegging van een betaalbewijs vergoeden tot aan de Terugbrengzone.

9.4 FETCH car sharing is gehouden om zich naar vermogen in te spannen om een juiste werking van de App te garanderen op daartoe geschikt bevonden apparaten. Er kan geen vergoeding door Klant worden verkregen voor geleden schade, nog te lijden schade, direct of indirect als gevolg van  het niet werken van de App of een ander systeem van FETCH car sharing.

 1. Bijkomende kosten verbonden aan gebruik

10.1 Zolang een Voertuig wordt gebruikt door de Klant zijn de aan het gebruik verbonden kosten waaronder bijvoorbeeld tol of parkeergeld voor rekening van Klant. Parkeren is gratis op parkeerplaatsen waar de Parkeervergunning van het Voertuig dekking biedt, op voorwaarde dat het Voertuig op legale wijze wordt geparkeerd. (dus o.a. Voertuig opladen bij de oplaadparkeerplaats)

10.2 (Parkeer)boetes en bijkomende- of juist kosten ter beperking van schade, zoals verplaatsingskosten, komen voor rekening van de Klant. Betaling van dergelijke boetes al dan niet met bijkomende kosten is door FETCH car sharing direct opeisbaar bij de Klant.

10.3 Het gebruik van de in het Voertuig aanwezige laad-sleutelhanger is kosteloos voor zover hiermee uitsluitend de elektriciteit voor het Voertuig wordt betaald. De laad-sleutelhanger kan uitsluitend worden gebruikt bij openbare laadpalen. Indien niet met de laad-sleutelhanger betaald kan worden, bijvoorbeeld bij een privé laadpaal of bedrijfslaadpaal zijn de laadkosten voor rekening van de Klant. Gebruik van de laad-sleutelhanger voor het opladen van andere voertuigen is strikt verboden. Hierop staat een boete ter hoogte van € 250,- per gebeurtenis. Indien de laad-sleutelhanger aantoonbaar op enig moment, bijvoorbeeld ten behoeve van enig ander voertuig, misbruikt blijkt, is de Klant gehouden om alle kosten aan FETCH car sharing te vergoeden naar discretie van FETCH car sharing. De laad-sleutelhanger dient in het Voertuig achter te blijven, op straffe van een boete. De boete bedragen zijn terug te vinden op de prijslijst zoals vermeld op www.Fetchcarsharing.nl.

 1. Gebruik Voertuig:

11.1. Iedere aanwezige schade aan een Voertuig dient voorafgaand aan de start van de rit te worden gemeld bij FETCH car sharing. Bij gebreke waarvan schade aan de Klant kan worden toegerekend, ookal staat niet vast dat Klant die schade heeft veroorzaakt. In het Voertuig zit een gebruikshandleiding en laadinstructie voor het laden en beëindigen van het laden van het Voertuig.  Klant dient deze handleiding en instructies te lezen en op te volgen. Dit betekent ook dat de Klant op de voorgeschreven manier het Voertuig met een laadkabel dient aan te sluiten op een laadpaal, en het Voertuig steeds op geschikte en toegestane plaatsen te parkeren, na gebruik schoon achter te laten, persoonlijke eigendommen mee te nemen, de ramen te sluiten en het Voertuig correct af te sluiten.

11.2 Het is niet toegestaan om:

 1. a) opzettelijk schade toe te brengen aan het Voertuig;
 2. b) het Voertuig te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs, medicatie of enige andere gemoedstoestand die het rijgedrag kunnen beïnvloeden, of niet meewerken aan een test ter onderzoek hiervan;
 3. c) het Voertuig te gebruiken voor vervoer van personen tegen betaling;
 4. d) het Voertuig te gebruiken voor het geven van rij-instructie;
 5. e) het Voertuig te gebruiken voor het voorbereiden of deelnemen aan wedstrijden, rally’s, demonstraties, testen of optochten;
 6. f) het Voertuig te overbeladen of te beladen zonder voldoende zekering en/of te gebruiken als opslagruimte (zeker niet voor etenswaren);
 7. g) om in het Voertuig te roken of andere geur en/of schade toe te brengen aan het Voertuig;
 8. h) om in het Voertuig (huis)dieren te vervoeren;
 9. i) om de airbag van het Voertuig te deactiveren;
 10. j) Om het Voertuig in geval van schade of defect zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van FETCH car sharing te (doen) repareren of anderzijds wijzigingen aan het Voertuig te doen;
 11. k) Het Voertuig op welke wijze dan ook te gebruiken na het beëindigen van het gebruik in de App;
 12. l) het Voertuig te gebruiken voor het vervoer van verdovende middelen, illegale waren, explosieven, brandbare of ontplofbare stoffen (waaronder gascilinders);
 13. m) het Voertuig te laten besturen door een andere persoon dan Klant;
 14. n) Het interieur van het Voertuig vuil achter te laten en/of afval of andere goederen in het Voertuig achter te laten.

11.3 Klant moet zelf zorgen voor aanvullende uitrusting zoals kinderzitjes. Kinderzitjes mogen alleen op de achterbank gebruikt worden. Een dakkoffer installeren is niet toegestaan.

11.4 Indien niet aan het bovenstaande wordt voldaan, heeft FETCH car sharing het recht een direct opeisbare boete bij Klant in rekening te brengen en te incasseren. De boete bedragen zijn terug te vinden op de prijslijst zoals vermeld op www.Fetchcarsharing.nl. Voorts kan op elk moment het gebruik van een FETCH car sharing Voertuig worden opgeschort of beëindigd zonder enige vorm van compensatie. FETCH car sharing behoudt zich alsdan het recht voor om de Mantelovereenkomst te beëindigen.

 1. Pech, schade en gebreken

12.1 Voor het Voertuig is door FETCH car sharing conform de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) een verzekering tegen civiele aansprakelijkheid afgesloten. De Klant betaalt het eigen risico van € 500,- bij schade betreffende de Wettelijke Aansprakelijkheid. Het gaat hier dus enkel om de Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt aan derden. Niet voor schade aan het Voertuig zelf, of aan spullen die de Klant in het Voertuig heeft gelegd. Schade aan het Voertuig zelf kan FETCH car sharing direct bij Klant in rekening brengen. Deze valt niet onder de dekking van de WAM verzekering. Indien de Klant in strijd handelt met enige bepaling uit deze algemene voorwaarden, en/of van Mantelovereenkomst en/of Huurovereenkomst, dan dient de Klant de daaruit voor FETCH car sharing resulterende schade, aan het Voertuig of aan derden, volledig te vergoeden.

12.2. De Klant is aansprakelijk voor gedragingen en nalatigheden van zijn/haar passagiers, ook indien deze gedraging niet was toegestaan door de Klant.

12.3. Het Voertuig wordt volgens wettelijke verplichtingen door FETCH car sharing periodiek op schade en defecten gecontroleerd. De Klant moet zelf echter voor het gebruik van het Voertuig en dus voor de start van de rit, het Voertuig checken op schade, defecten en gebreken die niet op de schadestatus zijn vermeld in de App en daarvan melding maken. Om de schade zo veel mogelijk te kunnen toerekenen aan de veroorzaker dient de melding zo volledig mogelijk en naar waarheid te worden gedaan voordat de Klant op “start gebruik” in de App drukt en de motor start. Indien dit niet gebeurt zal de schade niet aan de vorige Klant van het respectievelijke Voertuig kunnen worden toegerekend, maar aan Klant zelf.

12.4 De Klant zal in geval van een ongeval, pech, of enige gebeurtenis waaruit schade kan ontstaan of is ontstaan aan het Voertuig of aan (eigendom van) derden, direct contact opnemen met FETCH car sharing’s klantenservice. De Klant is verplicht om de instructies van de klantenservice op te volgen. Het gebruik van enige vorm van pechhulp buiten FETCH car sharing om, komt voor eigen kosten en risico van de Klant. Bij ieder ongeval waarbij een derde of een derde voertuig betrokken is, dient er contact te worden opgenomen met de politie.

12.5. Bij schade moet de Klant alle inlichtingen verstrekken die van belang (kunnen) zijn. Ook over wat er is gebeurd en alle informatie die nodig is om een vordering te kunnen beoordelen. U moet meewerken aan alles wat wij doen om de schade te regelen. Het schadeformulier dient direct, volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden en in origineel, ondertekend aan FETCH car sharing overgelegd te worden, binnen 5 dagen na het schadegeval. Wordt het schadeformulier niet, of te laat ingeleverd wordt dit gezien als belemmering van de schadeafhandeling en behoudt FETCH car sharing zich het recht voor om alle aan het ongeval verbonden kosten op Klant te verhalen. Onjuiste verklaringen, in het bijzonder met betrekking tot aansprakelijk, komen voor rekening van de Klant.

12.6. Indien er schadevergoedingen of restituties die bestemd zijn voor FETCH car sharing, rechtstreeks aan de Klant worden uitgekeerd, zal  Klant deze vergoeding(en) onmiddellijk aan FETCH car sharing betalen.

13. Aansprakelijkheid van FETCH car sharing

13.1 De aansprakelijkheid van FETCH car sharing is beperkt tot het nakomen van de verplichtingen die FETCH car sharing krachtens de  voorwaarden van de Mantelovereenkomst en/of Huurovereenkomst uitdrukkelijk heeft. Zij is nimmer aansprakelijk voor schade die Klanten direct of indirect lijden als gevolg van of in verband met het gewenste of daadwerkelijke gebruik van een Voertuig.

13.2 In alle gevallen waarin FETCH car sharing toch tot vergoeding van schade verplicht zou zijn, is dit schadebedrag nooit hoger dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van FETCH car sharing in het betrokken schadegeval zal uitkeren. Indien voor aansprakelijkheid van FETCH car sharing geen verzekeringsdekking bestaat, is de verplichting van FETCH car sharing tot schadevergoeding beperkt tot € 250,-.

 1. Duur en Beëindiging Mantelovereenkomst

14.1 Mantelovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd en eindigen door opzegging door een van de partijen. Alle Mantelovereenkomsten eindigen door faillissement van de Klant, diens surseance van betaling of diens schuldsanering, steeds op het moment van het uitspreken of bepalen daarvan.

14.2. De opzegging van een Mantelovereenkomst door de Klant kan te allen tijde door dit aan de klantenservice aan te geven.

14.3. FETCH car sharing heeft het recht om de Mantelovereenkomst eenzijdig en per direct op te zeggen in de volgende gevallen:

 1. a) bij een betalingsachterstand na ingebrekestelling voor wat betreft de prijs van het gebruik van FETCH car sharing. (Parkeer)boetes en/of andere kosten zijn direct opeisbaar. Betalingsachterstand in (parkeer)boetes en/of andere kosten kan derhalve tot directe eenzijdige opzegging door FETCH car sharing leiden;
 2. b) als blijkt dat bij de registratie of tijdens de looptijd van de Mantelovereenkomst onjuiste informatie is verstrekt of juist niet is verstrekt en derhalve van FETCH car sharing niet kan worden verwacht dat zij de overeenkomst voortzet;
 3. c) indien de Klant na ingebrekestelling zijn/haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten en de daarbij horende voorwaarden niet nakomt;
 4. d) bij enig vermoeden van FETCH car sharing van misbruik, fraude of andere onoorbare handelingen door/ van Klant of personen die toegang hebben tot identificatiegegevens van Klant, enkel te beoordelen door FETCH car sharing. Dit geldt ook in geval Klant een ander dan Klant zelf een Voertuig laat besturen.

14.4. Indien de Mantelovereenkomst wordt beëindigd alvorens het Voertuig geldig werd geretourneerd conform de voorwaarden, heeft FETCH car sharing met name de volgende rechten:

 1. a) recht op de huurprijs tot geldige retournering van het Voertuig,
 2. b) recht op onmiddellijke revindicatie van het Voertuig, op kosten van de Klant indien de Klant het Voertuig niet onmiddellijk geldig retourneert,
 3. c) recht op volledige schadevergoeding.

14.5 FETCH car sharing heeft het recht haar eventuele verplichtingen jegens Klant direct op te schorten totdat complete voldoening van een vordering heeft plaatsgevonden.

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming

FETCH car sharing en de door haar ingeschakelde derde(n) hebben diverse persoonsgegevens van Klant nodig om een Mantelovereenkomst tot stand te laten komen en Huurovereenkomsten uit te voeren en betalingen te incasseren. Indien hierdoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is, heeft Klant recht op inzage en correctie van zijn Persoonsgegevens, recht op vergetelheid, recht op beperking van verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar. Weet echter dat indien gebruik wordt gemaakt van een recht, dit tot gevolg zal kunnen hebben dat FETCH car sharing geen gehoor meer kan geven aan invulling van de Mantelovereenkomst en onderliggende Huurovereenkomsten.

Op de verwerking van persoonsgegevens en gebruik van de website van FETCH car sharing is de Privacy Policy van FETCH car sharing van toepassing dewelke van tijd tot tijd kan wijzigen. De meest actuele Privacy Policy is te vinden op de website van FETCH car sharing: www.Fetchcarsharing.nl.

 

 1. Algemene bepalingen

16.1 FETCH car sharing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen in deze (algemene) voorwaarden en de prijslijst aan te brengen en te publiceren op haar website.

16.2. Op de Algemene voorwaarden, Mantelovereenkomst en de afzonderlijke Huurovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de rechtbank van Amsterdam bevoegd van enig geschil kennis te nemen.